Rangsagar Performing Arts

Our Team

Pratik Upadhyay
(Coordinator)

Prakshep Mistry

Prakshep Mistry
(Coordinator)

Zarna Patel
(Coordinator)

Ritesh Patel
(Coordinator)

nayan joshi

Nayan Joshi (Coordinator)

Tapan Vyas (Coordinator)

Vipul Patel
(IT Head)

Musicians

Parthiv Joshi

Dr.Samyak Parekh

Dr.Samyak Parekh

Jignesh Rao

Jignesh Rao

Choreographers

Alay Thakkar Choreographer

Alay Thakkar

Rachana Oza

Dhara shah Choreographer

Dhara shah

Administration

Chintan Pated Administration

Chintan Patel